Integritetspolicy


Integritetspolicy


Introduktion


Annas rörelseskola (Easy Moving) (organisationsnummer 710820-4061) strävar efter att behandla personuppgifter på ett korrekt och förtroendeingivande sätt i samband med att du besöker min hemsida: Easymoving.se.


Denna integritetspolicy innehåller information om vilka uppgifter som samlas in i samband med att du använder min hemsida, samt allmän information om hur jag behandlar personuppgifter.


Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om dina rättigheter, samt mina riktlinjer och procedurer för behandling av de personuppgifter jag samlar in om dig genom ditt bruk av min hemsida.


Integritetspolicyn lyder under svensk lag och kommer att uppdateras över tid, bland annat i händelse av ändringar i rådande personuppgiftslagar eller om tjänsterna som är tillgängliga på hemsidan utvidgas eller ändras. Jag kommer att informera dig om ändringar i integritetspolicyn då sådana ändringar kräver ditt samtycke.


Vänligen läs igenom policyn noga för att få en tydlig bild av hur jag samlar in, använder, skyddar och behandlar dina personuppgifter.


Samtycke


För att kunna använda tjänsterna som finns tillgängliga på min hemsida krävs det att du ger mig tillgång till visa personuppgifter. Om du inte vill ge mig tillgång till dessa uppgifter kommer jag tyvärr inte att kunna ge dig tillgång till den önskade tjänsten.


Genom att använda tjänsterna på min hemsida bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till innehållet i denna integritetspolicy och till min behandling av dina personuppgifter.


Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta mig. Var dock uppmärksam på att detta kan leda till att jag inte längre kan tillhandahålla dig mina tjänster.


Om barn under 16 års ålder försett mig med personuppgifter kommer jag att radera uppgifterna så fort jag blivit informerade om detta. Målsmän uppmanas kontakta mig i förekommande fall.


Personuppgiftsansvarig


Jag, Anna Harrstedt, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter kopplade till min verksamhetsutövning i enlighet med personuppgiftslagen. Den personuppgiftsansvariga parten bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter samt vilka hjälpmedel som ska användas. Det är den personuppgiftsansvarige som har det övergripande ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.


Vad är personuppgifter?


Personuppgifter innebär information som kan knytas till en fysisk person, t ex namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling syftar till all användning av personuppgifter, t ex insamling, registrering, sammanställning, lagring och överföring.


Vilka personuppgifter hanterar jag?


Genom att använda mina tjänster som tillgängliggörs på min hemsida kommer jag att kunna behandla dina personuppgifter, som inkluderar, men inte är begränsade till:


 • Adress
 • Betalningshistorik, inklusive datum och tid, draget belopp, betal- och kreditkortsinformation och andra relaterade transaktionsuppgifter.
 • Användarnamn
 • E-postadress
 • Företagsnamn
 • Information om din användning av min hemsida, t ex din sökhistorik, vilka sidor som besöks
 • Enhetstyper
 • Information om kontaktperson
 • IP-adresser
 • Kommentarer och aktivitetsloggar från min kursportaler (efter inloggning)
 • Mailtracking
 • Namn
 • Webbläsarinställningar
 • Operativsystem
 • Lösenord (krypterat)
 • Telefonnummer
 • Trafikdata

 

Så samlas informationen in:


Jag behandlar personuppgifter som du anger via formulär på min hemsida, t ex:


 • Kontaktformulär eller anmälan till mitt nyhetsbrev
 • Anmälan till en gratiskurs, webinar eller dylikt
 • Nerladdning av t ex e-böcker, guider, mallar och dylikt
 • Köp av kurser, tjänster eller produkter på min hemsida
 • Kommentarsfält

 

För vilka ändamål samlas informationen in?


Jag strävar efter att hantera personuppgifter på ett sådant sätt att du kan känna dig trygg med att information rörande dig behandlas säkert och konfidentiellt.


Jag behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna använda mina tjänster och hemsida.


Jag kommer att behandla personuppgifter som jag mottar direkt från dig eller per automatik (t ex automatisk registrering via mina servrar) för de ändamål som beskrivs nedan samt för att kunna erbjuda, övervaka och analysera användningen av tjänster och hemsida samt för att kunna genomföra underhålls- och förbättringsåtgärder.


Syftet med min behandling av dina personuppgifter är att underlätta och möjliggöra din användning av tjänsterna och hemsidan.


När du uppger personuppgifter för att få tillgång till mina tjänster och hemsidan, kommer jag att behandla dina personuppgifter för att:


 • Du ska få tillgång till mina produkter och tjänster
 • Skicka ut relevant information
 • Hantera kundtjänstärenden
 • Erbjuda dig kostnadsfria tips, e-böcker, guider osv.
 • Ge dig information om de för dig mest relevanta produkterna och tjänsterna

Jag kommer inte att använda personuppgifterna på andra sätt än de som står beskrivna ovan, såvida du inte gett ditt uttryckliga samtycke för andra typer av användning.


Så lagras informationen:


Information hämtas in via formulär på min hemsida. Informationen sparas i mitt CRM-system i Access, vilket är systemet jag använder för att spara kunddata.


Informationen sparas fram till att du begär att den raderas, alternativt fram till att den varit inaktiv i 2 år, såvida lagen inte kräver att informationen lagras längre än så.


Du kan begära att informationen raderas genom att kontakta mig.


Så kan du radera dina personuppgifter:


Kontakta mig på 0705-730823 eller anna@easymoving.se för att begära radering av information.


Överföring av information till tredje part?


Personuppgifterna delas inte med utomstående tredje part, såvida du inte önskar utnyttja betaltjänster från mina underleverantörer såsom Arvato, PayPal eller Stripe. Dessa underleverantörer kan behandla personuppgifter å mina vägnar.


I händelse av att jag lämnar ut personuppgifter till organisationer som utför tjänster å mina vägnar kommer jag att kräva att leverantörerna endast använder dessa personuppgifter i sitt tjänsteutövande gentemot mig samt inhämta tillräckliga garantier från leverantörerna för att jag ska kunna mig trygg med att leverantörerna hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lämpligt sätt.


Samtliga tredjepartsleverantörer som jag delar personuppgifter med är bundna att följa mina riktlinjer för behandling av personuppgifter eller motsvarande standarder, samt efterleva de krav som framgår av den för tillfället rådande personuppgiftslagstiftningen.


Där det krävs enligt tillämplig lagstiftning, eller vid misstanke om att brott har begåtts kopplat till bruket av mina tjänster, kommer personuppgifter jag lagrat om dig att överföras till relevanta myndigheter.


I händelse av att personuppgifter ska överföras till en annan organisation i samband med fusion, finansiering, omorganisation eller likvidering av hela eller delar av min verksamhet, gör jag det endast om de berörda parterna har ingått ett avtal där insamling, användning och delning av personuppgifter är begränsad till transaktionens syfte, inklusive en bestämmelse om huruvida transaktionen ska genomföras eller inte, samt då personuppgifterna endast ska användas av de berörda parterna i syfte att slutföra transaktionen. Om ett annat företag köper min verksamhet eller mina tillgångar kommer detta företag att ha tillgång till personuppgifterna jag samlat in. Företaget kommer även att åta sig de rättigheter och förpliktelser kopplade till dina personuppgifter i enlighet med beskrivningen i denna integritetspolicy.


Tredjepartslänkar


Då och då, och efter eget gottfinnande, kan jag inkludera eller erbjuda tredjepartsprodukter eller tjänster på min hemsida. Jag kan även ha länkar på min hemsida till andra hemsidor som inte kontrolleras av mig. Dessa kopplingar erbjuds endast i orienteringssyfte. Dessa utomstående hemsidor har sina egna separata riktlinjer för hantering av personuppgifter. Jag uppmanar dig att läsa integritetspolicierna på samtliga hemsidor du besöker. Jag tar inget ansvar för någon av dessa hemsidors innehåll och aktiviteter.


Säkerhet


Jag tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Därför gör jag mitt bästa för att upprätthålla och vidta rimliga åtgärder för mina kontons och informationslagringsplatsers fysiska och tekniska säkerhet, för att förhindra förlust, missbruk, otillåten tillgång, läckage eller modifikation av dina personuppgifter.


Dina personuppgifter behandlas i säkra nätverk och är endast tillgängliga för ett begränsat antal personer som har särskild åtkomst till sagda system, samt har underställt sig krav att hantera personuppgifter konfidentiellt. Jag använder mig av datasystem med begränsad åtkomst, placerade i anläggningar med fysiska säkerhetsåtgärder på plats.


Jag utvärderar löpande min datainsamlings-, lagrings- och behandlingspraxis, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot otillåten åtkomst till mina datasystem.


Alla betalningar hanteras via en gateway-leverantör och därför varken lagras de eller behandlas av mina servrar. Utöver det krypteras all information om betal- och kreditkort via SSL-teknologi (Secure Socket Layer).


Om en av mina anställda missbrukar dina personuppgifter kommer att detta ses som en allvarlig överträdelse och resultera i att jag vidtar disciplinära åtgärder, vilka kan innefatta uppsägning. Om en person eller organisation missbrukar personuppgifter de tagit del av för att kunna bistå mitt tillhandahållande av tjänster och hemsida, kommer detta att ses som en allvarlig överträdelse där jag kommer att vidta lämpliga åtgärder, vilket kan innefatta uppsägning av avtalet mellan mig och organisationen.


I händelse av avvikelser rörande dina personuppgifter kommer jag att meddela dig via e-post inom 4 arbetsdagar.


Dina rättigheter


Du som användare av min hemsida har, med de begränsningar som framgår av den för tillfället rådande personuppgiftslagstiftningen, rätt till att få tillgång till dina insamlade personuppgifter samt att veta hur de behandlas. Du kan även kräva rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifterna jag sparar om dig.


Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket kommer att resultera i att all data om dig kommer att raderas, med undantag för de uppgifter som jag måste behålla t ex i enlighet med skattelagstiftning då du är en betalande kund.


Kontaktinformation


Om du vill begära utdrag, rättelse eller radering av personuppgifter, eller om du har frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy, min behandling av personuppgifter eller vill framföra klagomål kring min behandling av personuppgifter, kan du kontakta mig på:


Telefon: 0705-730823


E-post: anna@easymoving.se


Adress: Annas rörelseskola (Easy Moving), Ålavägen 12, 231 92 Trelleborg


Du har även rätt att framföra klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen. www.datainspektionen.se